Stemming Vastleggen en bewaren van kentekengegevensVerslag van de vergadering van 21 november 2017 (2017/2018 nr. 8)

Aanvang: 13.39 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Vastleggen en bewaren van kentekengegevens

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (33542).


De voorzitter:

Ik heet de minister van Justitie en Veiligheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. Hebben alle leden de presentielijst getekend? Kennelijk is dat het geval: alle leden hebben de presentielijst getekend.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Wezel, u mag een stemverklaring afleggen over het wetsvoorstel. Als u iets over de motie wilt zeggen, anders dan een stemverklaring, bijvoorbeeld dat u de motie wilt intrekken of aanhouden, dan kan dat.


Mevrouw Wezel (SP):

Voorzitter. Ter zake van de motie het volgende. Ik verzoek de Kamer motie 33542, H aan te houden.

Wat betreft het wetsvoorstel: tijdens het debat verzocht ik de minister om het Uitvoeringsbesluit ANPR nog aan deze Kamer voor te leggen. De minister vond de Kamer voldoende geïnformeerd met de verstrekking van de conceptversie van maart 2017. Daardoor is het voor deze Kamer niet mogelijk om na te gaan of het ministerie iets heeft gedaan met de adviezen van de deskundigen, zoals dat van de Autoriteit Persoonsgegevens van mei 2017. De laatste versie van het uitvoeringsbesluit ligt nu, voor zover ik heb begrepen, onder embargo op het ministerie, waardoor deze Kamer er voor de stemming geen kennis van kan nemen. Zolang deze Kamer niet volledig kennis kan nemen van wat er kan en mag met de miljoenen kentekengegevens per dag, kentekengegevens van alle automobilisten op de Nederlandse wegen, kan de SP-fractie niet voor dit wetsvoorstel stemmen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Wezel. Mevrouw Bredenoord.


Mevrouw Bredenoord (D66):

Voorzitter. Het is van groot belang dat wetgeving die de privacy van burgers inperkt, aan een strenge noodzakelijkheids- en proportionaliteitstoets wordt onderworpen, juist omdat mijn fractie veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Ik heb deze afweging aan de fractie voorgelegd en we zijn tot de conclusie gekomen dat naar ons oordeel met dit voorstel op een te vergaande manier een inbreuk wordt gemaakt op het verdragsrechtelijke vereiste van proportionaliteit. Wij zullen het wetsvoorstel dan ook niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bredenoord. U heeft waarschijnlijk gehoord dat mevrouw Wezel verzoekt om de motie aan te houden. Die komt dus niet in stemming.

Op verzoek van mevrouw Wezel stel ik voor haar motie (33542, letter H) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.


De voorzitter:

We stemmen nu, tenzij er nog andere stemverklaringen zijn — dat is niet het geval — over wetsvoorstel 33542, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de SP en D66 ertegen, zodat het is aangenomen.