32.813

Kabinetsaanpak KlimaatbeleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de Kabinetsaanpak klimaatbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) bespreekt op 24 mei 2022 de brief van de minister voor K&E en de staatssecretaris van I&W van 19 mei 2022 over beleidsinzet biogrondstoffen (EK 32.813 / 35.668, AG en bijlagen), naar aanleiding van:

  • Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa (35.668, F),
  • Gewijzigde motie-Schalk (SGP) c.s. over wegwerken van de capaciteitstekorten met middelen die recht doen aan het reduceren van CO2 (35.668, I),
  • Toezegging T03255 Rapporten PBL en TNO inzake de klimaatdoelen,
  • Toezegging T03248 Hoogwaardige en laagwaardige toepassing van biomassa.

De Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) leveren op 24 mei 2022 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris van I&W van 19 april 2022 ter aanbieding van het besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit (EK, AF met bijlagen).

De Eerste Kamercommissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hebben op 5 oktober 2021 besloten de inwerkingtreding van de Wet open overheid (33.328 / 35.112) af te wachten, alvorens de brief van de staatssecretaris van EZK – Klimaat en Energie van 16 september 2021 over zienswijzen openbaar maken verslagen klimaattafels en het klimaatberaad (EK, 34.902, R en bijlagen) en het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van EZK van 31 maart 2021 over de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatakkoord (EK 34.902, Q) (ter uitvoering van de motie-Van Hattem c.s. (34.902, F)) opnieuw te agenderen.

De Eerste Kamercommissie voor EZK/LNV) heeft op 9 februari 2021 kennis genomen van de controversieelverklaring van de Klimaatnota en de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (EK, R en bijlagen) in de Tweede Kamer en heeft besloten de behandeling van deze stukken in de Tweede Kamer af te wachten.

De commissie heeft op 13 februari 2020 de minister van EZK bij brief verzocht aan te geven wanneer de appreciatie van het SER-advies duurzaamheidskader biomassa, dat in maart 2020 zal worden gepubliceerd, naar de Eerste Kamer zal worden verstuurd (naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK van 5 februari 2020 inzake het gebruik van houtige biomassa voor energietoepassingen (EK, N)). De minister van EZK heeft bij brief van 2 april 2020 laten weten dat de appreciatie van het SER-advies vertraging heeft opgelopen (EK, T).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 23 juni 2020 een mondeling overleg gevoerd met de minister van EZK over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal. Het videoverslag is hier beschikbaar.

Een technische briefing door de voorzitter van het Klimaatberaad inzake de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vond plaats op 3 april 2018.


Kerngegevens

begonnen

4 oktober 2013

titel

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1101-1114] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1101-1114] documenten