Dit voorstel wijzigt diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en strekt tot het herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard. Het gaat voornamelijk om gebreken die louter technisch van aard zijn, zoals verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, terminologische onvolkomenheden en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van onjuist geformuleerde wijzigingsopdrachten.

Ook worden enkele omissies hersteld van zaken waarvan al in een eerder stadium werd beoogd ze te bewerkstelligen. Het wetsvoorstel heeft als doel de technische kwaliteit van de wetgeving te verbeteren.

Met dit wetsvoorstel worden ook de aan de Eerste Kamer gedane toezeggingen 'Reparatiewet kiescolleges Eerste Kamerverkiezingen Caribisch Nederland' (T02535) en 'Melding van een niet-onderzoek' (T02231) uitgevoerd.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 15 maart 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 maart 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 december 2017

titel

Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Artikel II, onderdeel A, artikel IV, onderdeel C, en artikel VIa, onderdelen A en B, kunnen terugwerken tot en met in dat besluit te bepalen tijdstippen.


Documenten

16