Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 26 juni 2018 (2017/2018 nr. 35)

Aanvang: 13.47 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de behandeling van:

- de brief van de Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer ter aanbieding van de raming der voor de Eerste Kamer in 2019 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (CXXVII);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen (33861);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) (34740).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De raming wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.