34.980

Herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch NederlandMet dit wetsvoorstel vindt er een herijking plaats van de bekostiging van de basischolen in Caribisch Nederland.

De uit het nieuwe bekostigingsmodel voortvloeiende hoogte van de bekostiging van individuele scholen doet recht aan het ook in de Europees-Nederlandse WPO (Wet Primair Onderwijs) opgenomen uitgangspunt dat de bekostiging redelijkerwijs voldoende moet zijn. Daarnaast houdt het model rekening met specifieke omstandigheden binnen en tussen de eilanden, zoals de geïsoleerde ligging van de scholen en verschillen in schaalgrootte, prijspeil, onderwijsachterstanden en zorgbehoeftes van de leerlingpopulaties.

De te verstrekken bekostiging bestaat uit:

 • – 
  een bedrag per school dat voor iedere school hetzelfde is;
 • – 
  een bedrag per leerling dat voor alle eilanden hetzelfde is, en waarin een bedrag voor leerlingenzorg is verwerkt;
 • – 
  een aanvullend bedrag voor zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte dat voor Bonaire anders wordt verstrekt dan voor Sint Eustatius en Saba;
 • – 
  aanvullende bekostiging voor de scholen in Sint Eustatius of Saba in verband met het hoge prijspeil; en
 • – 
  aanvullende bekostiging in verband met geïsoleerde ligging, waarbij het hier moet gaan om een school die de enige op het eiland is.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel (TK, 2) is op 6 december 2018 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 18 december 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 juni 2018

titel

Wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten