34.989

Wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinancieringMet meeneembare studiefinanciering hebben studenten in het hoger onderwijs de mogelijkheid met Nederlandse studiefinanciering in het buitenland te studeren.

Om in aanmerking te kunnen komen voor meeneembare studiefinanciering moeten studenten naast algemene voorwaarden zoals leeftijd, nationaliteit en onderwijssoort, voldoen aan een aantal aanvullende voorwaarden. Eén van die aanvullende voorwaarden is de zogenoemde ‘3 uit 6-eis’. Deze voorwaarde houdt in dat de student ten minste 3 van de 6 jaren voorafgaand aan diens inschrijving aan de buitenlandse opleiding in Nederland moet hebben gewoond en gedurende deze periode rechtmatig verblijf moet hebben gehad. De 3 uit 6-eis is destijds ingevoerd om te voorkomen dat studenten die nauwelijks of geen band met Nederland hebben, met Nederlandse studiefinanciering in het buitenland kunnen studeren.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat de 3 uit 6-eis als enige voorwaarde te exclusief is doordat ten onrechte een te groot gewicht wordt toegekend aan een factor die niet noodzakelijkerwijs representatief is voor de band die de aanvrager heeft met Nederland, met uitsluiting van elke andere representatieve factor.

De 3 uit 6-eis wordt door dit wetsvoorstel aangevuld met een algemeen vereiste voor studenten die gebruik hebben gemaakt van het vrij verkeer. Op grond van dit nieuwe vereiste kan deze student in aanmerking komen voor meeneembare studiefinanciering wanneer hij een band heeft met Nederland. De criteria aan de hand waarvan wordt vastgesteld of er sprake is van een band met Nederland worden bij algemene maatregel van bestuur geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 6 december 2018 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 18 december 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 juli 2018

titel

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten