Stemming moties Verlaagd wettelijk collegegeldVerslag van de vergadering van 10 juli 2018 (2017/2018 nr. 38)

Aanvang: 22.50 uur

Status: gerectificeerd


Stemmingen moties Verlaagd wettelijk collegegeld

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld) (34911),

te weten:

  • de motie-Ton van Kesteren c.s. over een onderzoek van een numerus fixus voor buitenlandse studenten (34911, letter F);
  • de motie-Ganzevoort c.s. over op onderzoek gebaseerde argumentaties bij toekomstig voor te hangen AMvB's (34911, letter G);
  • de motie-Bruijn c.s. over het opnieuw bezien van de verdeling van het budget (34911, letter H);
  • de motie-Nooren c.s. over het aansluiten van de rente voor het studievoorschot bij de tienjaarsrente (34911, letter I).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Dan de stemming over motie 34911 onder de letter F, de motie van het lid Van Kesteren van de PVV cum suis over een onderzoek van een numerus fixus voor buitenlandse studenten.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Ik ben niet tegen de ontvangst van buitenlandse studenten in Nederland, en dus ook niet tegen internationalisering als zodanig. Ik ben wel tegen de doorgeschoten verengelsing van ons hoger onderwijs. Maar ik denk dat de numerus fixus daarvoor niet de juiste oplossing is. Daar zijn andere maatregelen voor nodig.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ten Hoeve. Nog anderen die over deze motie een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Ton van Kesteren c.s. (34911, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.


Dan de stemming over de motie 34911, onder de letter G. Dat is de motie van het lid Ganzevoort c.s. over op onderzoek gebaseerde argumentaties bij toekomstig voor te hangen AMvB's. Wenst een van de leden nog een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Ganzevoort c.s. (34911, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de VVD, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, het CDA, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Dan de motie 34911, onder de letter H. Dat is de motie van het lid Bruijn c.s. over het opnieuw bezien van de verdeling van het budget. Iemand die hier nog een stemverklaring over wenst af te leggen? Dat is niet het geval.

Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Bruijn c.s. (34911, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


Dan de motie 34911 onder de letter I. Dat is de motie van het lid Nooren c.s. over het aansluiten van de rente voor het studievoorschot bij de tienjaarsrente. Wenst hier nog een lid een stemverklaring over af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Nooren c.s. (34911, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.