Stemming Samenvoeging Geldermalsen, Lingewaal en NeerijnenVerslag van de vergadering van 10 juli 2018 (2017/2018 nr. 38)

Aanvang: 23.08 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Samenvoeging Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen (34833).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Stemverklaring? Neen. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van 50PLUS en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


We zijn aan het eind gekomen van de vergadering. Het reces zal ingaan. Het was een memorabele vergadering vandaag. We hebben eervol ontslag verleend per 1 oktober aanstaande aan de huidige Griffier. En we hebben gestemd over een nieuwe Griffier. Dat komt niet zo gek vaak voor. Twaalf jaar geleden was het de laatste keer. Dat is dus toch wel heel memorabel. Plus dat we een enorm aantal herindelingen van gemeentes hebben besproken. Ik ga ze allemaal niet opsommen. We hebben een enorm belangrijke vergadering gehad. Noem ze nog even op, hoor ik uit de zaal.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Ik hoor de Griffier iets zeggen. Dat stond nog niet in mijn scenario, maar vanwege de jaarverslagen moest ik ook nog even melden — daar was iedereen het mee eens — dat ik de Kamer voorstel de desbetreffende bewindspersonen decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beleid. Dat heeft u dus ook nog gedaan, zonder het te weten. Maar dan weet u het nu.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik wens u allen een buitengewoon goed reces. Heel veel dank voor de samenwerking. Ik wil ook even de Griffie bedanken voor het enorme werk dat verricht is. Dank u wel.

(Applaus)