35.003

Nadere regulering gebruik burgerservicenummer bij uitvoering depositogarantiestelselDit voorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht en heeft betrekking op het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel. Met dit voorstel wordt de wettelijke grondslag voor het gebruik van het BSN door banken aangepast om voldoende houvast te bieden voor het opvragen, vastleggen en verwerken van het BSN van wettelijke vertegenwoordigers of, in het geval van rechtspersonen, van rechtsgeldige vertegenwoordigers van depositohouders door banken, ook voor vertegenwoordigers die geen klant zijn van de bank in kwestie.

Daarnaast wordt voorgesteld beter tot uitdrukking te brengen dat het BSN dient te worden gebruikt bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel, namelijk ten behoeve van tijdige uitbetaling, het vaststellen van de bijdragen en het toezicht hierop.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 6 juni 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 juli 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 augustus 2018

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten