29.623 / 29.762 / 29.763, E

Motie-Swenker (VVD) c.s. inzake de vloeiende overgang naar het nieuwe zorgverzekeringstelselIn deze motie wordt de regering verzocht

  • erop toe te zien dat de keuzevrijheid van patiënten ten aanzien van artsen en andere zorgaanbieders ook daadwerkelijk gegarandeerd blijft zonder extra premiebetalingen;
  • de risicodragendheid van de verzekeraars en de marktwerking geleidelijk in te voeren naarmate het vereveningssysteem beter wordt en de eerste jaren in ieder geval nacalculatie toe te passen;
  • vóór de behandeling van de Invoering en Aanpassingswet in de Eerste Kamer een onderzoek in te stellen naar een systeem van één verplicht eigen risico aan de voet waarbij de mogelijkheid van differentiatie in bovenbedoelde geest nadrukkelijk is meegenomen.


Kerngegevens

nummer 29.623 / 29.762 / 29.763, E
ingediend 7 juni 2005
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 juni 2005 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. GroenLinks en SP stemden tegen.
indiener(s) P. Swenker
mede ondertekend door G. van den Berg
H. ten Hoeve
J. van Leeuwen
U. Rosenthal
A.G. Schouw
E.H. Schuyer
F.J.M. Werner
dossier(s) Zorgverzekeringswet (29.763)
Wet op de zorgtoeslag (29.762)
Fraudebestrijding zorgverzekeringswetten (29.623)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport