Dit wetsvoorstel geeft samen met het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet (29.763) vorm aan de modernisering van het zorgverzekeringsstelsel. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg wordt gewaarborgd door de acceptatieplicht, het verbod op premiedifferentiatie voor gelijke polissen en door een adequaat risicovereveningssysteem. Dit wetsvoorstel introduceert daarnaast de zorgtoeslag.

De zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming, die dient te voorkomen dat verzekerden een te groot deel van hun inkomen aan ziektekostenpremie betalen. De premielast die uitgaat boven wat volgens de berekening in dit wetsvoorstel aanvaardbaar is, komt in aanmerking voor compensatie via de zorgtoeslag. Om burgers te stimuleren de aangeboden verzekeringspolissen kritisch te beoordelen, zal niet de werkelijke premie, maar het gemiddelde van de premies zoals die zich in de markt voordoen, maatgevend zijn. De uitvoering van de regeling gebeurt door de Belastingsdienst.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 21 december 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de Groep Lazrak stemde tegen.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 7 juni 2005. Het voorstel is op 14 juni 2005 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens de behandeling op 7 juni 2005 is de Motie-Hamel (PvdA) c.s. inzake uitstel van de invoering van het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet met één jaar (EK 29.623 / 29.762 / 29.763, D) ingediend. Deze motie is op 14 juni 2005 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, D66, OSF en LPF stemden tegen. Tijdens de behandeling op 7 juni 2005 is ook de Motie-Swenker (VVD) c.s. inzake de vloeiende overgang naar het nieuwe zorgverzekeringstelsel (EK 29.623 / 29.762 / 29.763, E) ingediend. Deze motie is op 14 juni 2005 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks en SP stemden tegen.

Dit wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met de Zorgverzekeringswet (29.763) en de Fraudebestrijding zorgverzekeringswetten (29.623) .


Kerngegevens

ingediend

17 september 2004

titel

Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

37