30.091, F

Motie-Meindertsma (PvdA) c.s. inzake het al dan niet aanwijzen van gebieden waar bepaalde groepen mensen uitgesloten kunnen wordenIn deze motie wordt de regering verzocht niet over te gaan tot het aanwijzen van een gebied op grond van artikel 5 van onderhavige wet, indien niet aantoonbaar is

  • dat er een plan voorhanden is met een integrale en intensieve aanpak van de specifieke problematiek in het betreffende gebied,
  • dat er concrete afspraken bestaan tussen regiogemeenten en de sociale verhuurders over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen in relatie tot de vraag, zowel in de bestaande voorraad als in de nieuwbouw,
  • dat er aantoonbare maatregelen worden getroffen waardoor de slaagkansen op de woningmarkt van de betrokken groep mensen met een uitkering niet substantieel veranderen ten opzichte van de huidige situatie.


Kerngegevens

nummer 30.091, F
ingediend 20 december 2005
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 20 december 2005 ingetrokken
indiener(s) M.C. Meindertsma
mede ondertekend door J. Hamel
A.H. Meulenbelt
L.H.G. Platvoet
K. Putters
dossier(s) Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (30.091)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat

Bijzonderheden