30.080, E

Motie-Eigeman (PvdA) c.s. inzake een mogelijke hoogwatergeul Veessen/Wapenveld en de Europese Richtlijn Hoog waterIn deze motie wordt de regering verzocht voor de voorbereiding van de uitvoering van een mogelijke hoogwatergeul Veessen/Wapenveld de regie in handen te leggen van het provinciebestuur van Gelderland en dat bestuur te verzoeken, in overleg met betrokken lokale overheden, het waterschap en de bewoners, een samenhangend herinrichtingsplan voor het gebied op te stellen dat recht doet aan de landbouwkundige waarden, de landschappelijke kwaliteit en de hoogwateropgave.

Tevens wordt de regering verzocht de provincie Gelderland de mogelijke nieuwe inzichten als gevolg van de Europese Richtlijn Hoog water bij het verdere besluitvormingsproces te laten betrekken waarbij binnen het programmatisch kader van de PKB de mogelijkheid moet blijven bestaan om tussentijds te kiezen voor betere oplossingen.Kerngegevens

nummer 30.080, E
ingediend 19 december 2006
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 19 december 2006 ingetrokken nadat de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat had verklaard dat zij instemde met de inhoud van de motie en dat zij de motie zal uitvoeren.
indiener(s) J.H. Eigeman
mede ondertekend door G. van den Berg
J.J.M. van der Lans
R. Rabbinge
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Ruimte voor de rivier (30.080)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)