30.844, I

Motie-Huijbregts-Schiedon (VVD) c.s. inzake de afwijzing van de verplichting tot het instellen van regionale omgevingsdiensten



In deze motie spreekt de Kamer uit dat de verplichting tot het instellen van regionale omgevingsdiensten wordt afgewezen.



Kerngegevens

nummer 30.844, I
ingediend 28 oktober 2008
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus aangenomen met algemene stemmen op 4 november 2008 na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD)
mede ondertekend door R. de Boer
J.P. Laurier
M.C. Meindertsma
A.H. Meulenbelt
dossier(s) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (30.844)
behandelende commissie(s) commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)