XC, B

Motie-Schuurman (ChristenUnie) c.s. over een voorstel tot het houden van een parlementaire enquête over privatisering en verzelfstandiging van overheidsdienstenIn deze motie wordt de Kamer verzocht te besluiten:

  • een onderzoek te doen instellen in de zin van artikel 70 van de Grondwet naar de kwaliteit en zorgvuldigheid van de besluitvorming over en de effecten van de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten op overheid, burger en samenleving, mede in hun onderlinge verhouding;
  • voor dat doel een commissie in te stellen als bedoeld in artikel 130 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, welke belast zal worden met de uitwerking van de vraagstelling en de verdere voorbereiding van het hiervoor bedoelde onderzoek.


Kerngegevens

nummer XC, B
ingediend 15 maart 2011
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus ChristenUnie, PvdA, PvdD, OSF, D66, SP, GroenLinks en de fractie Yildirim stemden voor
indiener(s) E. Schuurman
mede ondertekend door J.W.M. Engels (D66)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
F. Leijnse
H.C.P. Noten
A. Vliegenthart
dossier(s) Voorgeschiedenis Parlementaire onderzoekscommissie privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (XC)
behandelende commissie(s) Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten

Bijzonderheden

Naar aanleiding van deze motie is op 29 maart 2011 de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten ingesteld. Deze commissie heeft op 24 mei 2011 haar rapport aangeboden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

Op 13 september 2011 heeft een plenair debat plaatsgevonden over de behoefte aan een parlementair onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten. De Eerste Kamer heeft op 27 september 2011 ingestemd met een parlementair onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten. 50PLUS, OSF, PvdA, VVD, D66, PvdD, SP, GroenLinks, SGP en ChristenUnie stemden voor. Op 4 oktober 2011 heeft de Kamer de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten ingesteld.