CVIII, J

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. inzake onafhankelijk toezicht op overheidsinstantiesIn deze motie wordt de regering verzocht onderzoek te verrichten naar nut en noodzaak van onafhankelijk toezicht op overheidsinstanties die nu niet onder het toezicht van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) vallen, maar die wel soortgelijke taken verrichten die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers kunnen raken, en de Kamer hierover te informeren.Kerngegevens

nummer CVIII, J
ingediend 23 september 2014
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 7 oktober 2014.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door R.H.L.M. van Boxtel (D66)
H. Franken (CDA)
A.M.V. Gerkens (SP)
K.G. de Vries (PvdA)
dossier(s) Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)