33.118, X

Motie-Meijer (SP) c.s. over inspraak van andere belanghebbenden dan de overheid bij het vaststellen van het omgevingsplanIn deze motie wordt de regering verzocht ervoor zorg te dragen dat andere belanghebbenden dan de overheid of de aanvrager, zoals bijvoorbeeld omwonenden, evenveel inspraak hebben als nu het geval is bij het vaststellen van wat nu nog het omgevingsplan is.Kerngegevens

nummer 33.118, X
ingediend 30 mei 2017
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 6 juni 2017.
indiener(s) M.P. Meijer (SP)
mede ondertekend door H.W. Overbeek (SP)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)