33.118

OmgevingsrechtHet omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. En de houding bij het beoordelen van initiatieven is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.


Stand van zaken

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 13 juli 2021 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) over het rapport “Om de leefomgeving”. (EK 33.118, BW met bijlage). Een brief aan de staatssecretaris is voorzien voor 21 juli 2021.

recreatiewoningen

De Eerste Kamercommisise voor IWO heeft bij brief van 29 juni 2021 nadere vragen aan de minister van BZK voorgelegd over de brief van de minister inzake de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen (EK, 33.118, CG).

voortgangsbrieven Omgevingswet

De commissies voor IWO en EZK/LNV hebben bij brief van 13 juli 2021 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg naar aanleiding van de bespreking van de stand van zaken rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De Eerste Kamercommissies voor IWO en EZK/LNV hebben op 6 juli 2021 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg over onderstaande brieven en verslagen van schriftelijke overleggen

De Eerste Kamercommissies voor IWO en EZK/LNV bespreken na ontvangst van nadere informatie het verslag van een schriftelijk overleg

  • van 26 februari 2021 met de minister van BZK over de uitwerking van de roadmap Route 2022 (EK 33.118 BV met bijlage).
  • van 25 januari 2021 met de minister van BZK over de brief ter aanbieding van de maandrapportage van december 2020 aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (EK 33.118 / 34.986, BR met bijlage).
  • van 15 januari 2021 over de voortgangsbrief Omgevingswet (EK, BQ). De brief is ook betrokken bij de bespreking over de Omgevingswet op 16 maart 2021.

inwerkingtredings-KB

De Eerste Kamer heeft op 13 januari 2021 met de minister van BZK gedebatteerd over het voorgehangen ontwerpbesluit inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, BN met bijlage). Na de beantwoording in eerste termijn door de minister heeft de Kamer het ordevoorstel van het Lid Rietkerk (CDA) om de beraadslaging te schorsen en de stemming over het ontwerpbesluit tot een nader te bepalen moment uit te stellen, na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA, Fractie-Van Pareren, FVD, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, D66 en ChristenUnie stemden voor. Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD stemden tegen het orde voorstel. De OSF was niet aanwezig bij deze stemming.

Op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) is ambtelijk bij het ministerie van BZK navraag gedaan naar de uitvoering van de toezegging, gedaan bij het plenaire debat over het inwerkingtredings-KB Omgevingswet van 13 januari 2021, dat uitvoeringstoetsen zullen plaatsvinden ten aanzien van uitvoeringsorganisaties.

mondeling overleg over de toezending van toegezegde stukken

De Eerste Kamercommissies voor IWO en voor EZK/LNV hebben op 10 november 2020 een mondeling overleg gevoerd met de minister van BZK over de toezending van toegezegde stukken.

Stelselherziening omgevingsrecht

De Eerste Kamercommissie voor IWO heeft op 11 september 2018 een mondeling overleg (EK, AJ) gevoerd met de minister van BZK over de stelselherziening omgevingsrecht (EK 33.118, AG) en (EK 33.118, AH).

De commissie heeft op 16 oktober 2018 het verslag vastgesteld van het mondeling overleg op 2 oktober 2018 met de staatssecretaris van I&W over de stelselherziening omgevingsrecht (EK, AK).

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Op 1 december 2020 vond een technische briefing plaats door het Bureau ICT-toetsing (BIT) en Gateway Review over hun recente rapporten over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Op 5 maart 2019 vond er een technische briefing plaats over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (EK, AR).

AMvB's

Op 17 januari 2017 vond er een technische briefing plaats over de consultatie en inhoud voorgehangen AMvB's Omgevingswet (EK, J).

Het plenaire debat over de ontwerpbesluiten Omgevingswet (EK, C met bijlagen) vond plaats op 30 mei 2017. Tijdens dit debat zijn tien moties ingediend. De stemmingen over deze moties vonden plaats op 13 juni 2017.

De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) heeft op 6 maart 2017 een deskundigenbijeenkomst georganiseerd over de ontwerpbesluiten Omgevingswet. Het videoverslag van deze bijeenkomst (2 uur en 22 miniuten). Het schriftelijke verslag (EK, O) van deze bijeenkomst.


Kerngegevens

begonnen

15 december 2011

titel

Omgevingsrecht

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [401-433] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [401-433] documenten