Deskundigenbijeenkomst Evaluatie NatuurpactDe vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van de Eerste Kamer houdt dinsdag 2 oktober een deskundigenbijeenkomst over (de evaluatie van) het Natuurpact en de Voortgangsrapportage Natuur.

Het natuurbeleid is de afgelopen jaren steeds verder gedecentraliseerd. De provincies zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de ontwikkeling en het beheer van de natuur geworden. In het Natuurpact zijn de ambities met betrekking tot ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland vastgelegd voor de periode tot en met 2027. De realisatie van deze ambities is gedecentraliseerd naar de provincies.

In het Natuurpact hebben het Rijk en de provincies afgesproken dat het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de afspraken uit het Bestuursakkoord en het Natuurpact gaat evalueren. Het doel van deze evaluatie is om elke drie jaar de voortgang van de te realiseren ambities uit het Natuurpact in beeld te brengen, aan te geven of het op een effectieve en efficiënte wijze wordt gedaan en of er eventueel bijsturing nodig is.

Tijdens de deskundigenbijeenkomst op 2 oktober staat de vraag centraal welke verantwoordelijkheid het Rijk heeft in het domein natuur na de decentralisatie.

De volgende sprekers is gevraagd een inleiding te geven, waarna een discussie met de leden van de vaste Kamercommissie EZK/LNV:

  • Ir. R.J.M. (Rob) Folkert (Projectleider Evaluatie Natuurpact Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en auteur van het PBL-rapport)
  • Dr. ir. F. G. (Froukje) Boonstra (Onderzoeker Dienst Landbouwkundig Onderzoek, WUR, en auteur van het PBL-rapport)
  • Prof. Dr. C.W. (Chris) Backes LLM (Hoogleraar Omgevingsrecht, Universiteit Utrecht)
  • Prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman (Hoogleraar Bouwrecht, RUG)
  • Drs. (MSc) J. (Judith) Snepvangers (Afdelingshoofd Natuurterreinen en adjunct directeur, Landschap Overijssel)
  • Prof. dr. H. (Henk) Siepel (Hoogleraar Dierecologie, Radboud Universiteit)

De deskundigenbijeenkomst wordt voorgezeten door senator Arda Gerkens, voorzitter van de vaste Kamercommisse EZK/LNV.


Deel dit item: