Stemming motie Verruiming sluitingsbevoegdheid ingevolge de OpiumwetVerslag van de vergadering van 11 december 2018 (2018/2019 nr. 11)

Aanvang: 13.40 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Verruiming sluitingsbevoegdheid ingevolge de Opiumwet

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid),

te weten:

de motie-Wezel c.s. over de gegrondheid van besluiten tot sluiting van woningen en panden (34763, letter D).

(Zie vergadering van 4 december 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Wezel.

Mevrouw Wezel (SP):

Voorzitter. Bij dezen laat ik u weten dat de SP-fractie de motie intrekt. Dank u.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Wezel c.s. (34763, letter D) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.