Stemming Verruiming sluitingsbevoegdheid ingevolge de OpiumwetVerslag van de vergadering van 11 december 2018 (2018/2019 nr. 11)

Aanvang: 13.40 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Verruiming sluitingsbevoegdheid ingevolge de Opiumwet

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) (34763).

(Zie vergadering van 4 december 2018.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. Mijn fractie steunt de strijd tegen de negatieve gevolgen van drugshandel voor leefbaarheid en volksgezondheid. Wij begrijpen dat daarvoor zowel het strafrecht als het bestuursrecht wordt ingezet. Maar gelet op het belang van procedurele waarborgen geven wij de voorkeur aan het strafrecht, zeker als bestuursdwang ingrijpende gevolgen heeft voor mensen die soms maar een heel beperkte rol hebben gehad. Dit wetsvoorstel biedt daarvoor geen enkele garantie en evenmin voor een proportionele inzet van de bestuursdwang. De burgemeester bezit ook nu al sluitingsbevoegdheden in het belang van leefbaarheid en volksgezondheid en de minister heeft ons niet overtuigd van de noodzaak en meerwaarde van deze extra bevoegdheid. Mijn fractie is bezorgd over de tendens van te gemakkelijke uitbreiding van bestuursdwang zonder voorafgaande rechterlijke instemming. Om al deze redenen stemmen wij tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Strik. Het woord is aan mevrouw Wezel.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Wezel (SP):

Voorzitter. De SP zal voor deze wet stemmen, met de kanttekening dat het de SP zorgen baart dat burgemeesters in de rol van crimefighter worden geduwd door de onderhavige wetgeving, door de bezuinigingen op de begroting van het Openbaar Ministerie van bijna een kwart en door de reorganisaties binnen de politie en het Openbaar Ministerie de laatste jaren. In het debat over de staat van de rechtsstaat zal hierop worden teruggekomen. Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Wezel. Ik geef het woord aan mevrouw Sent.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Sent (PvdA):

Voorzitter. De leden van de PvdA-fractie zijn tevreden over de toezeggingen die de minister aan onze fractie heeft gedaan over de inhoud van de monitor, over het overleg met gemeenten en woningbouwcorporaties over hoe om te gaan met de zogenaamde "zwarte lijst", en over de informatievoorziening over het wetsvoorstel aan gemeenten. We zien het wetsvoorstel als een goede aanvulling op de mogelijkheden die de burgemeester heeft om over te gaan tot sluiting van een pand of woning bij drugsoverlast en zullen daarom voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Sent. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.