Stemming Wijziging Wet basisregistratie personen



Verslag van de vergadering van 18 december 2018 (2018/2019 nr. 13)

Aanvang: 13.53 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wijziging Wet basisregistratie personen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is (34882).


De voorzitter:

Dan zijn nu aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Financiën, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. Mij is gebleken dat alle leden de presentielijst hebben getekend.

We stemmen eerst over het wetsvoorstel 34882, Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Meneer Schalk, ga uw gang.


De heer Schalk (SGP):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dit is een wetsvoorstel waarover alleen met ingehouden adem kan worden gesproken, omdat het over zo'n teer onderwerp als het kostbare leven gaat. Het is wel zo belangrijk dat mijn fractie de aanvaarding van dit wetsvoorstel niet zonder meer zou willen afdoen bij hamerslag, vandaar dat er stemming is gevraagd. Deze stemverklaring is dan ook alleen bedoeld om aan alle betrokkenen duidelijk te maken dat de fractie van de SGP hoopt dat dit wetsvoorstel ouders helpt bij de verwerking van het verlies van hun kind.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Mevrouw Duthler.


Mevrouw Duthler (VVD):

Voorzitter, dank u wel. Mijn fractie wenst ook uitdrukkelijk uit te spreken dat zij het wetsvoorstel meer dan van harte steunt. Het wetsvoorstel dat de registratie van niet-levend geboren kinderen wettelijk regelt, voorziet in een belangrijke, emotionele behoefte, niet alleen ten aanzien van de erkenning van het kind dat er was, maar ook in de emotionele verwerking van zo'n ingrijpende gebeurtenis.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Duthler. Aangezien er geen andere stemverklaringen hoeven te worden afgelegd, gaan wij over tot stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.