35.119 (R2116)

Initiatiefvoorstel-Kamminga Rijkswet inzake zelfstandige beëindiging van Curaçao en Sint Maarten van de in het Statuut neergelegde rechtsorde en wijziging Grondwet in verband met een mogelijke beëindiging deelname staatsbestel van Nederland door Bonaire, Sint Eustatius of SabaMet dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Kamminga (VVD) wenst de initiatiefnemer het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden te wijzigen teneinde het voor Curaçao en voor Sint Maarten mogelijk te maken te verklaren dat zij de rechtsorde neergelegd in het Statuut ten aanzien van hun land willen beëindigen. Deze mogelijkheid bestaat reeds voor Aruba op grond van artikel 58 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Tevens wordt voorgesteld de noodzaak tot het houden van een referendum over de beëindigingswens te schrappen, alsmede het vereiste van twee derden van de stemmen van het aantal zitting hebbende leden.

Daarnaast regelt het voorstel dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen aangeven dat zij geen deel wensen uit te maken van het staatsbestel van Nederland. Momenteel hebben zij die mogelijkheid niet.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Bij brief van 22 april 2022 (TK, 4) heeft het Tweede Kamerlid Kamminga (VVD) gemeld dat zij de verdediging overneemt van het uit de Kamer vertrokken Tweede Kamerlid Bosman (VVD).


Kerngegevens

ingediend

15 januari 2019

titel

Voorstel van rijkswet van het lid Kamminga tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden teneinde mogelijk te maken dat Curaçao en Sint Maarten net als Aruba zelfstandig kunnen opteren voor de beëindiging van de in het Statuut neergelegde rechtsorde en bij wijziging van de Grondwet regels te stellen voor het geval Bonaire, Sint Eustatius of Saba wensen geen deel uit te maken van het staatsbestel van Nederland

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

4