Kamer gaat gezamenlijke gedragscode leden opstellenDe Eerste Kamer stelt een bijzondere commissie in die een fractie overstijgende gemeenschappelijke gedragscode gaat ontwikkelen voor senatoren, ter aanvulling op de huidige bepalingen in het Reglement van Orde over integriteit. De commissie dient ook de mogelijkheid te onderzoeken van een instrumentarium voor de naleving en de interpretatie van deze code. De commissie dient uiterlijk 19 april 2019 advies uit te brengen.

De Eerste Kamer nam dinsdag unaniem een motie van die strekking aan die door VVD-fractievoorzitter Annemarie Jorritsma-Lebbink namens alle fracties, met uitzondering van de PVV, was ingediend. De PVV stemde vervolgens wel voor de motie. De motie komt in de plaats van drie afzonderlijke moties die door de Eerste Kamerleden Tineke Strik (GroenLinks), Hans Engels (D66) en Roel Kuiper (ChristenUnie) waren ingediend tijdens een plenair debat van de Eerste Kamer op dinsdag 29 januari 2019 over de integriteitsregels voor Eerste Kamerleden; zij trokken hun moties dinsdag 12 februari 2019 in.

De motie-Jorritsma c.s. is een aanvulling op wat reeds in het hoofdstuk Integriteit van Reglement van Orde is opgenomen; momenteel hebben 11 van de 12 fracties eigen gedragsregels. De commissie zal zich ook buigen over de diverse voorstellen die tijdens het plenaire debat zijn gedaan. Ze hebben onder andere betrekking op gezamenlijk gedragsregels, het aanstellen van een vertrouwenspersoon, het instellen van een lobbyregister en onafhankelijk toezicht en handhaving.

Het plenaire debat in de Eerste Kamer was de voorlopige afronding van een reeks interne en externe gesprekken die de Kamer de afgelopen maanden heeft gevoerd over de eigen integriteitsregels.

Achtergrond

De Eerste Kamer heeft in 2014 afgesproken periodiek stil te staan bij het onderwerp integriteit. Dit gebeurde naar aanleiding van een rapport van de Tijdelijke commissie-Bröcker die een reactie van de Eerste Kamer moest voorbereiden op het rapport van de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO). De commissie bood op 13 mei 2014 haar verslag aan de Voorzitter van de Eerste Kamer aan.

Tijdens de plenaire behandeling van het verslag op 17 juni 2014 besloot de Eerste Kamer, met uitzondering van de fractie van de PVV, de conclusies en aanbevelingen van de Tijdelijke commissie GRECO-rapport over te nemen. Het rapport leidde er onder meer toe dat de Eerste Kamer een apart hoofdstuk over integriteit heeft opgenomen in haar Reglement van Orde. Dat gaat onder meer over het melden van functies naast het Kamerlidmaatschap ('nevenfuncties'), het melden van geschenken met een waarde van meer dan € 50 en het melden van door derden betaalde reizen als Eerste Kamerlid.


Deel dit item: