Stemming motie Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019Verslag van de vergadering van 19 februari 2019 (2018/2019 nr. 19)

Aanvang: 13.56 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019,

te weten:

  • de motie-Koffeman c.s. over het terugbrengen van de wildlijst van vrij bejaagbare dieren tot nul (35000-XIV, letter D).

(Zie vergadering van 11 december 2018.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schnabel i (D66):

Voorzitter. Mijn fractie heeft genoeg gehad aan de discussies die wij over dit onderwerp hebben gehad in het kader van de Wet natuurbescherming. Aan het toen ingenomen standpunt wensen wij vast te houden, met uitzondering van één lid van onze fractie, dat met de motie mee wil gaan.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schnabel. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval. We gaan stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (35000-XIV, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en D66 minus mevrouw Prast ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Wij gaan zo meteen over tot de voortzetting van het debat over de staat van de rechtsstaat, maar ik schors de vergadering nu eerst voor een ogenblik, zodat de leden die dat willen de zaal kunnen verlaten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.