35.160

Implementatie richtlijn strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadtDit wetsvoorstel implementeert richtlijn 2017/1371PDF-document over de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198) in Nederlandse regelgeving.

Met deze richtlijn worden minimumregels vastgesteld voor het omschrijven van strafbare feiten en sancties over de bestrijding van fraude en andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad.

De richtlijn dient uiterlijk op 6 juli 2019 door de lidstaten op nationaal niveau te zijn omgezet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 13 juni 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 juli 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 maart 2019

titel

Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten