Stemming Aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en vervallen maximale inkomensgrenzenVerslag van de vergadering van 12 maart 2019 (2018/2019 nr. 21)

Aanvang: 14.01 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en vervallen maximale inkomensgrenzen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de huurtoeslag in verband met het laten vervallen van de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van de maximale inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag wordt toegekend (Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen) (34940).

(Zie vergadering van 5 maart 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We gaan nog even verder met de stemmingen. Daarna kunnen de initiatiefnemers de felicitaties in ontvangst nemen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Pijlman i (D66):

Voorzitter. Dit wetsvoorstel bestaat uit twee delen. De afschaffing van de kan-bepaling kunnen wij billijken. Wij vinden het goed om één keer per jaar naar de inkomenspositie van de meest kwetsbaren te kijken. Voorlopig verandert daar niets aan.

Het tweede deel van het voorstel, om de inkomensgrenzen bij huursubsidie af te schaffen, zal voor veel gezinnen een opluchting betekenen en is ook rechtvaardig. Daarom steunen wij dit voorstel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Pijlman. Dan meneer Lintmeijer.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Lintmeijer i (GroenLinks):

Voorzitter. De wet aanpassing eigen bijdrage en het vervallen van de inkomensgrenzen heeft ons voor een dilemma geplaatst. We zijn tegen het eerste aspect, maar het tweede aspect heeft onze steun. Daarbij moet ik zeggen dat onze fractie teleurgesteld is dat geen enkele coalitiepartij aan het debat heeft meegedaan om in het debat het dilemma te delen, te bespreken en te wegen. Dat is niet de uitgestoken coalitiehand die we hadden verwacht en die zeker nodig is. Dat zo zijnde en het belang van de allerlaagste inkomens als het zwaarst wegend beschouwende, zullen wij het wijzigingsvoorstel niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Lintmeijer. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Ik kijk nog even. Ja, mevrouw Fiers.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Fiers i (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. Deze wetswijziging kent twee onderdelen. De fractie van de Partij van de Arbeid is voor het vervallen van de maximale inkomensgrenzen, maar tegen het afschaffen van de zogenaamde kan-bepaling, waarmee de eigen bijdrage aan de huur van 1,4 miljoen huishoudens niet meer automatisch beperkt wordt. We hebben de minister geadviseerd om het wetsvoorstel te splitsen, zodat we voor het wetsvoorstel, althans, voor een van de twee wetsvoorstellen zouden kunnen stemmen. Dat advies heeft niet geleid tot een aanpassing. Daarom zien wij ons genoodzaakt om tegen het wetsvoorstel te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Fiers. Ik kijk nog een keer rond. Dat is het.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik ga nu kort schorsen, zodat de initiatiefnemers, mevrouw Bergkamp en mevrouw Özütok, kunnen worden gefeliciteerd.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.