CXXXIII

Nieuw Reglement Griffie Interparlementaire Betrekkingen Staten-GeneraalDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over het voorstel voor een integraal nieuw Reglement voor de Griffie voor de Interparlementaire Betrekkingen (Griffie IB) van de Staten-Generaal.

Het in 2008 door beide Kamers van de Staten-Generaal vastgestelde Reglement behoeft actualisering. De actualisering ziet op de volgende elementen:

Het bevoegd gezag wordt namens het Presidium van de Tweede Kamer en het College van Senioren van de Eerste Kamer belegd bij de Griffiers van beide Kamers. Dit was voorheen belegd bij een gemengde commissie interparlementaire betrekkingen uit beide Kamers die echter al meerdere Kamerperioden niet meer bijeen is geweest. In het nieuwe reglement wordt aangesloten op de gegroeide praktijk dat aansturing feitelijk plaatsvindt door de Griffiers namens Presidium en College van Senioren.

Verder is in het nieuwe reglement voorzien in een 'overleg van voorzitters van assembleedelegaties', dat periodiek gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan het Presidium en het College van Senioren en de Griffiers. Dit overleg komt dan in de plaats van de genoemde gemengde commissie interparlementaire betrekkingen.

Tevens is de bestaande praktijk vastgelegd dat de Griffier van de Tweede Kamer bevoegd is inzake de rechtspositionele aangelegenheden van de Griffie IB. Waar nodig geschiedt dit in overleg met de Griffier van de Eerste Kamer. Wat betreft de inhoudelijke aansturing van de Griffie IB en de uitvoering van het op dit reglement gebaseerde Reisreglement Internationale Parlementaire Betrekkingen Staten-Generaal is bepaald dat de Griffiers van beide Kamers gezamenlijk het bevoegd gezag zijn, namens het Presidium en het College van Senioren.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft het voorstel (EK CXXXIII, A) op 28 januari 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

begonnen

24 januari 2020

titel

Wijziging van het Reglement voor de Griffie voor de Interparlementaire Betrekkingen der Staten-Generaal

Documenten