T02702

Toezegging Toesturen voortgang van het bodemprogramma (33.576/33.348)De minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Teunissen (PvdD), toe de voortgang van het bodemprogramma ook naar de Eerste Kamer toe te sturen.


Kerngegevens

Nummer T02702
Status voldaan
Datum toezegging 12 maart 2019
Deadline 1 juli 2019
Verantwoordelijke(n) Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kamerleden Drs. C. Teunissen (PvdD)
Commissie commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen bodem
Kamerstukken Natuurbeleid (33.576)
Wet natuurbescherming (33.348)


Uit de stukken

Handelingen I, 2018-2019, 33576, N, - blz. 8

Mevrouw Teunissen (PvdD): (…) Mijn laatste vraag gaat over het bodemleven. We hebben vorige week nog in Nieuwsuur kunnen zien dat het heel dramatisch gesteld is met het bodemleven in Nederland, met name door de veehouderij en door de ammoniakdepositie en het landbouwgif. Die moeten dus drastisch worden teruggedrongen om de biodiversiteit in de bodem te herstellen. Nou zie ik toch dat er voornamelijk ingezet wordt op mitigerende maatregelen. Ik zou aan de Minister willen vragen: is het niet ook nodig om echt de ammoniakdepositie en het landbouwgif drastisch terug te dringen? Heeft zij daarvoor ook concrete voorstellen? Het gaat mij dus niet alleen om het bevorderen van het natuurinclusieve en van biodiversiteit op de weilanden, maar ook om het echt terugdringen van de ammoniakdepositie door de mest en van het landbouwgif.

Handelingen I, 2018-2019, 33576, N, - blz. 15.

Minister Schouten: Dan kom ik op de vraag over de bodem en het bodemleven, iets wat mevrouw Teunissen ook aanroerde. Ik heb net al aangegeven dat het bodemleven ongelooflijk belangrijk is voor heel veel doeleinden. Het is ook wel de sleutel om te zorgen dat heel veel andere doelen nog gerealiseerd kunnen worden. Ik heb in mei 2018 de Bodemstrategie gepresenteerd in de bodembrief. Daarin is ook uiteengezet hoe wij met de bodem om willen gaan en hoe we de kwaliteit van de landbouwbodems willen verbeteren. Dat zijn we nu aan het uitwerken. Wat betekent die strategie nou precies, ook voor concrete maatregelen? Ik doe dat met verschillende partijen. Ik zal heel binnenkort de voortgang van het bodemprogramma presenteren. Dat stuk, met wat nadere informatie, komt volgende week. Als dat gewenst is, kan ik die informatie naar uw Kamer sturen, voorzitter. Dan kunt u daar ook nota van nemen.

De voorzitter: Ik zie dat er instemmend geknikt wordt, dus graag.

Minister Schouten: Prima.


Brondocumenten


Historie