35.261

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeerDit wetsvoorstel wijzigt bepalingen over elektronisch bestuurlijk verkeer in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en andere wetten. Sinds de inwerkingtreding van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer in 2004 hebben zich zo veel technologische en maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan, dat het wenselijk is om de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren.

Burgers en bedrijven krijgen met dit voorstel meer mogelijkheden om via digitale kanalen met de overheid in contact te treden waarbij de keuze tussen het volgen van de elektronische of de papieren weg blijft bestaan. Het verplichte gebruik van de elektronische weg kan wel in andere wetten dan de Awb worden voorgeschreven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Voor de inbreng voor het verslag door de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken op 21 november 2019 zijn door 7 organisaties position papers met betrekking tot het wetsvoorstel aangeleverd.


Kerngegevens

ingediend

18 juli 2019

titel

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan, verschillend kan worden vastgesteld.


Hoofdlijnen

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen betreffen:

 • • 
  de zorgplicht voor bestuursorganen tot ondersteuning bij overheidscommunicatie, los van digitalisering;
 • • 
  het recht van burger/bedrijven op elektronische communicatie voor de meer officiële berichten;
 • • 
  de verlaging van de drempel voor de bijzondere wetgever om elektronische communicatie verplicht te stellen voor ondernemingen en rechtspersonen;
 • • 
  nadere regels over ontvangstbevestiging en notificatie;
 • • 
  wat te doen bij foutmeldingen, incl. de inspanningsplicht voor bestuursorganen om elektronische adressen op orde te hebben;
 • • 
  wat te doen bij elektronische onbereikbaarheid van het bestuursorgaan: termijnverlenging, verschoonbaarheid;
 • • 
  nadere regels over bewijslast;
 • • 
  de mogelijkheid tot tijdelijke afwijking van de Awb ingeval van nieuwe technieken;
 • • 
  de grondslag voor regels over bewaren en vernietigen;
 • • 
  de mogelijkheid tot gefaseerde inwerkingtreding per type bericht en per bestuursorgaan of voor bepaalde categorieën van bestuursorganen.

Documenten