Stemming Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructiesVerslag van de vergadering van 17 december 2019 (2019/2020 nr. 14)

Aanvang: 13.59 uur
Status: gerectificeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies) (35255).

(Zie vergadering van 16 december 2019.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan zijn hiermee de stemmingen in het kader van het Belastingplan 2020 afgerond.

Ik heb begrepen dat de heer De Vries zijn motie over het project militair radarstation Herwijnen vóór het besluit in stemming wil brengen. Klopt dat meneer De Vries?

De heer De Vries (Fractie-Otten):

Ja.

De voorzitter:

Dat is het geval. Kan de Kamer daarmee instemmen? Dat is het geval.