Debat Aanvullingswet geluid OmgevingswetDinsdag 11 februari debatteerde de Eerste Kamer met minister Van Veldhoven (voor Milieu en Wonen) over de Aanvullingswet geluid Omgevingswet en het aanverwante Aanvullingsbesluit geluid OmgevingswetPDF-document. De Kamer stemt dinsdag 18 februari over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende motie.

De vragen van de Kamerleden van onder andere de fracties van VVD, D66 en PvdA betroffen de balans tussen economische belangen en de bescherming van de burger tegen overlast van omgevingsgeluid. Ook wilde een aantal fracties, waaronder CDA en ChristenUnie, weten hoe de verhouding tussen de centrale overheid en de provinciale en gemeentelijke overheden geregeld is. De fracties van GroenLinks en SP wilden weten waarom de luchtvaart buiten deze wet is gehouden. Alle fracties wilden tevens weten of het toezicht en de handhaving wel goed geregeld is.

In haar beantwoording zei minister Van Veldhoven dat de Omgevingswet van gemeenten eist dat zij nadrukkelijk gezondheid in hun plannen betrekken. Er wordt een centrale voorziening geluidgegevens ingericht. Waar het de gezondheid van mensen betreft, gaat het erom dat de geluidsbelasting afneemt, aldus de minister. Verder heeft zij een onafhankelijke commissie in het leven geroepen voor herziening van het stelsel van vergunningen, toezicht en handhaving. Met betrekking tot het geluid van de luchtvaart, is dit volgens haar goed geregeld, ondanks dat het niet in deze wet is opgenomen.

Senator Rietkerk (CDA) diende een motie in waarin hij de regering verzocht in de wet op te nemen dat provincies bevoegd blijven in hun omgevingsverordening industrieterreinen van regionaal belang aan te wijzen. De minister vroeg de Kamer de motie aan te houden omdat de gesprekken met de betrokken partijen hierover nog gaande zijn.

Dezelfde dag sprak de Kamer ook met de minister over de Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Dat verslag leest u hier.

Over de Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Dit wetsvoorstel regelt de invoering van de regelgeving voor geluid afkomstig van infrastructuur (wegen en spoorwegen) en industrieterreinen in de Omgevingswet. Ook voor decentrale wegen, lokale spoorwegen en industrieterreinen wordt het systeem effectiever en transparanter. Hiermee worden de regels in overeenstemming gebracht met de opbouw en de doelen van de Omgevingswet.

Om de doelstellingen van het zogenaamde Swung-traject (Samen Werken aan de uitvoering van nieuw geluidbeleid) te bereiken, wordt de beheersing van geluid onder de Omgevingswet op verschillende manieren gereguleerd. De doelstellingen zijn:

  • het voorkomen van een onbeheerste groei van de geluidbelasting op en in geluidgevoelige gebouwen en locaties;
  • het reduceren van geluidbelastingen op en in geluidgevoelige gebouwen en locaties die blootstaan aan zeer hoge geluidbelastingen;
  • het bevorderen van bronmaatregelen;
  • het scheppen van een beter toegankelijk en minder complex geheel van regels;
  • het beperken van de lasten bij de uitvoering van de regels.

Deel dit item: