35.410

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet transparantieregister zorgDe samenvatting van dit initiatiefvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De initiatiefnemer heeft bij brief van 18 juni 2021 (TK, 8) medegedeeld dat de verdediging van dit initiatiefvoorstel wordt overgenomen door het Tweede Kamerlid Kuiken.


Kerngegevens

ingediend

10 maart 2020

titel

Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet op de medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten