Verslag van de vergadering van 7 juli 2020 (2019/2020 nr. 36)

Aanvang: 13.32 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. COVID-19) (35460);
  • de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid d.d. 3 juli 2020 met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State naar aanleiding van de motie-Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35300-VI, letter AQ).

Het wetsvoorstel en de brief worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber.

Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

Ja, dank u, voorzitter. Wij vragen aantekening bij het voorlichtingsverzoek van de commissie Justitie en Veiligheid.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Andere leden die aantekening verlangen? Dat is niet het geval.

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid d.d. 3 juli 2020 met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State naar aanleiding van de motie-Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35300-VI, letter AQ) te hebben kunnen verenigen.