Stemming Aanvullingswet natuur OmgevingswetVerslag van de vergadering van 7 juli 2020 (2019/2020 nr. 36)

Aanvang: 13.38 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet) (34985).

(Zie vergadering van 30 juni 2020.)


De voorzitter:

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over het wetsvoorstel en eventueel over de bijbehorende motie?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De voorzitter:

Ik begin bij mevrouw Teunissen.


Mevrouw Teunissen (PvdD):

Voorzitter. Een stemverklaring over het wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is een landelijk instrumentarium om de bescherming van de natuur te borgen. Het is tevens een omzetting van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet. Het is dus een structurele herziening. Daarmee ligt er een kans om structureel iets te doen aan de deplorabele staat van onze natuur, die er nog nooit zo slecht voor heeft gestaan als nu. Helaas biedt dit voorstel wat natuurbescherming betreft een armzalige normering. Het is zelfs niet uitgesloten dat deze omzetting leidt tot een verdere verslechtering van de natuur. Dus alles overwegende stemt mijn fractie tegen dit voorstel. Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Teunissen. Dan mevrouw Moonen.


Mevrouw Moonen (D66):

Voorzitter. De minister van LNV heeft voor D66 een aantal belangrijke toezeggingen gedaan. De toezegging is dat in het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering een wettelijke omgevingswaarde voor stikstofreductie wordt opgenomen, met resultaatverplichting. De fractie van D66 wil samenhang tussen de Wet stikstofreductie en natuurverbetering en de Omgevingswet, zodat we zeker zijn van de wettelijke borging van de stikstofreductie alvorens de Omgevingswet ingaat. Dit als waarborg voor het noodzakelijke natuurherstel. Onder deze voorwaarden zullen we instemmen met de Aanvullingswet natuur.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Moonen. Dan kijk ik nog even links van mij of nog meer leden een stemverklaring willen afleggen. In ieder geval de heer Otten.


De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Wij hebben bij de Invoeringswet Omgevingswet — de onzalige Omgevingswet, zoals wij hem noemen — uitgebreid verteld waarom dit een heel slecht idee is, een bureaucratisch monstrum dat faciliteert dat Nederland kan worden volgebouwd met windmolenparken en zonneweides. Wij zijn dus tegen de onzalige Omgevingswet en zullen dan ook tegen dit onderdeel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Nog meer leden die een stemverklaring willen afleggen aan deze kant van de zaal? Dat is niet het geval. Dan stemmen wij bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FvD, de VVD, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Otten, GroenLinks, de SP en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.