Stemming motie Splitsing gemeente HaarenVerslag van de vergadering van 7 juli 2020 (2019/2020 nr. 36)

Aanvang: 22.51 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Splitsing gemeente Haaren

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Splitsing van de gemeente Haaren,

te weten:

  • de motie-Van Hattem c.s. over huisvestingstaakstelling statushouders gemeente Haaren (35345, letter E).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Ik zie meneer Crone staan, maar ik zie meneer Crone ook weer gaan zitten. Dan stemmen wij bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35345, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van FvD, Fractie-Otten en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.