Stemming Zesde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen KLMVerslag van de vergadering van 7 juli 2020 (2019/2020 nr. 36)

Aanvang: 22.52 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Zesde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen KLM

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM) (35505).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Crone.


De heer Crone (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. Het is lastig voor ons om zomaar voor dit pakket te stemmen. Er zitten positieve kanten aan. De garantie op een zelfstandige positie van KLM wordt vijf jaar verlengd en terecht is het de eis dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het kabinet trekt natuurlijk ook wel flink de portemonnee voor de banen. Maar het had beter gekund, door bijvoorbeeld voor een preferente lening of emissie te kiezen en niet voor een dure achtergestelde lening, en door lease- en brandstofmaatschappijen meteen ook te korten via een bail-in. De minister heeft gelukkig in tweede termijn toegezegd dat dit ook zijn inzet zal zijn, evenals de inzet van het kabinet op meer duurzaamheid. Dat is wel mager en we zullen het dan ook scherp in de gaten moeten houden, maar het brengt de balans net naar een stem voor het wetsontwerp. Het dubbeltje — of de 3,5 miljard moet ik zeggen — valt de goede kant op. Maar de komende maanden zal moeten blijken of dit echt goed uitpakt.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Crone. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? De heer Otten.


De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Wij hebben ons erg gemengd in het debat vandaag over de KLM. We vinden de deal voor de Nederlandse belastingbetaler zoals die er nu ligt, verre van optimaal. Die had ook beter gekund, met meer eigenvermogeninjectie en meer aandelenbelang voor de Nederlandse Staat. Desalniettemin willen wij, ook al vinden we de deal niet erg geweldig, de KLM niet laten stikken in deze moeilijke tijden, dus we zullen voorstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FvD, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de SP en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.