35.551

Digitalisering informatiestromen en werkprocessen in het kader van de Wet op de lijkbezorgingDit voorstel wijzigt de Wet op de lijkbezorging (Wlb) en beoogt zowel het veilig elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding (Wtl) aan de gemeentelijke lijkschouwer en de Regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE) als het veilig elektronisch verzenden van doodsoorzaakgegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) mogelijk te maken.

Degene op wie de wettelijke verplichting rust om de verslagen of doodsoorzaakgegevens te verzenden heeft de keuze om dat via de papieren weg te doen of elektronisch. Elektronische verzending wordt derhalve (nog) niet verplicht gesteld. Het wetsvoorstel maakt het wel mogelijk om bij regeling van de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitsluitend de elektronische weg voor te schrijven. Bij inwerkingtreding van de onderhavige wet zal van deze delegatiebepaling nog geen gebruik worden gemaakt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 24 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2020

titel

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten