Beëdiging van de heren H.A. Berkhout en J.E.E. KeunenVerslag van de vergadering van 26 oktober 2020 (2020/2021 nr. 6)

Aanvang: 13.16 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de beëdiging van de heren H.A. Berkhout en J.E.E. Keunen.

De voorzitter:

Aan de orde is de installatie van de heer H.A. Berkhout en de heer J.E.E. Keunen, J.E.E. (VVD).

Ik deel aan de Kamer mede dat door mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde leden der Kamer, de heer H.A. Berkhout en de heer J.E.E. Keunen: mevrouw M.M. de Boer van GroenLinks als voorzitter, de heer J.P. Backer van D66 als lid en mevrouw C. Teunissen van de Partij voor de Dieren eveneens als lid.

Ik deel aan de Kamer mede dat de ingekomen missives van de voorzitter van het centraal stembureau en de geloofsbrieven van de heer H.A. Berkhout en de heer J.E.E. Keunen in handen zijn gesteld van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.

Het is mij gebleken dat de commissie haar taak reeds heeft volbracht.

Ik geef derhalve het woord aan mevrouw De Boer, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de heer H.A. Berkhout en de heer J.E.E. Keunen, tot het uitbrengen van rapport.

Mevrouw De Boer, voorzitter der commissie:

Dank, voorzitter. De commissie die de geloofsbrieven van de benoemde leden van de Kamer, de heer H.A. Berkhout en de heer J.E.E. Keunen, heeft onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrieven en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde bescheiden in orde zijn bevonden.

Het rapport van de commissie is neergelegd ter Griffie ter inzage voor de leden.

De commissie adviseert de Kamer om de heer Berkhout en de heer Keunen als leden van de Kamer toe te laten.

De voorzitter:

Ik dank mevrouw De Boer voor het uitbrengen van rapport en de commissie voor het verrichten van haar taak. Ik stel aan de Kamer voor het advies van de commissie te volgen en het volledige rapport in de Handelingen te doen opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze editie.)

De voorzitter:

Ik verzoek de Griffier de heer Berkhout en de heer Keunen binnen te leiden. Ik verzoek alle leden te gaan staan.

Nadat de heren Berkhout en Keunen door de Griffier zijn binnengeleid, leggen zij in handen van de Voorzitter de bij de wet voorgeschreven verklaringen en beloften af.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik wens u beiden van harte geluk met uw benoeming en installatie en verzoek u de presentielijst te tekenen, waarna de voorzitters van de fracties waarvan u nu lid bent en ikzelf als Voorzitter u kunnen feliciteren. Ik verzoek de overige leden op hun plaatsen te blijven. Daarna zullen de medewerkers van de Griffie u naar uw zitplaats begeleiden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.