35.611

Invoerings- en aanpassingswet Wet Voortgezet Onderwijs 2020Dit wetsvoorstel regelt dat materieel uitgewerkt overgangsrecht met betrekking tot het voortgezet onderwijs komt te vervallen. In de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), in de Wet voortgezet onderwijs BES (WVO BES) en in een groot aantal wetten waarmee de WVO of de WVO BES in de loop der jaren zijn gewijzigd, is overgangsrecht opgenomen.

Veel van die bepalingen zijn inmiddels uitgewerkt, maar maken, omdat ze nooit eerder zijn ingetrokken, formeel nog deel uit van de geldende wet. Met dit wetsvoorstel wordt het overgangsrecht opgeschoond. Het nog niet uitgewerkte overgangsrecht wordt overgeheveld naar de WVO 2020.

Door overheveling van overgangsrecht en evaluatiebepalingen naar de WVO 2020 staan alle bepalingen met betrekking tot het voortgezet onderwijs straks overzichtelijk bij elkaar in die wet en hoeft daarvoor niet meer in allerlei verschillende wetten gekeken te worden.

Verder bevat dit wetsvoorstel ook invoeringsrecht. De WVO 2020 vervangt de huidige WVO en WVO BES, de bepalingen in de WVO 2020 zijn inhoudelijk dan ook niet nieuw.

Voor de duidelijkheid is het wenselijk om in een aantal gevallen wel expliciet te regelen welke gevolgen de intrekking van de WVO (of de WVO BES) heeft voor op die regels gebaseerde rechten en aanspraken, zoals neergelegd in specifieke beschikkingen. In een aantal gevallen is immers niet op voorhand duidelijk dat een eerder, onder bepaalde voorwaarden verkregen recht of aanspraak zonder meer doorloopt onder het nieuwe recht. Dit geldt in het bijzonder voor:

  • a. 
    bekostigingsaanspraken, recht op uitkeringen, voortzetting van bestaande dienstverbanden, geschiktheidsverklaringen zij-instroom, getuigschriften en diploma’s, afwijkingen/ontheffingen, aanwijzingen en erkenningen, en beschikkingen over de toelaatbaarheid van leerlingen of het zijn aangewezen op een bepaald onderwijstype;
  • b. 
    verplichtingen om binnen een bepaalde periode iets te meten of te doen (zie bijvoorbeeld artikel 2.94, tweede lid), waarbij niet zonder meer duidelijk is dat de «teller» van het oude recht zonder onderbreking doorloopt onder het nieuwe recht;
  • c. 
    lopende of nog openstaande bezwaar- en beroepsprocedures, die zonder «juridische onderbreking» behoren door te kunnen lopen.

Tot slot bevat dit wetsvoorstel ook de noodzakelijke aanpassingen in andere wetten die nu nog naar de WVO of de WVO BES verwijzen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 17 december 2020 als hamerstuk afgdaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 januari 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 oktober 2020

titel

Wijziging van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en diverse andere wetten in verband met het opnemen van invoeringsrecht in en het overbrengen van overgangsrecht naar de Wet voortgezet onderwijs 2020 en wegens aanpassing van verwijzingen in andere wetten (Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan, en voor het Europese deel van Nederland en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten