35.629

Wijziging Wet VROM BES in verband met milieueisen voor bedrijven en enkele reparatiesDit wetsvoorstel maakt het in de Wet Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer BES mogelijk om bij algemene maatregel van bestuur aan bedrijven in het Caribisch Nederland milieueisen op te leggen. Deze milieueisen kunnen door de minister van milieu op het betreffende eiland nader worden ingevuld.

Met dit voorstel wordt ook een, per abuis ontbrekend, artikel toegevoegd over de invordering van een verschuldigde dwangsom na oplegging van de last onder dwangsom.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 11 februari 2021 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 november 2020

titel

Wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES in verband met het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen en enkele reparaties

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

13