Dinsdag 15 december 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 11 december jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
35543

Vijfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19

Procedure

3.
E200013

Commissiemededeling: Een Europese onderwijsruimte tot stand brengen tegen 2025

Bespreking van de brief van de OCW-bewindslieden van 8 december 2020 inzake antwoord op schriftelijke vragen over de Europese Onderwijsruimte

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen