Maandag 14 december 2020, commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 11 december jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen