35.675

Initiatiefvoorstel-Futselaar Wet invoering inkomensafhankelijke beurs hoger onderwijsDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Futselaar (SP) heeft als doel het invoeren van een basisbeurs op zeer korte termijn mogelijk te maken.

Er wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan de rechtszekerheid die de bestaande systematiek van de Wet studiefinanciering 2000 biedt, alleen wordt tijdelijk (eenmalig) mogelijk gemaakt dat bij AMvB de bedragen van de nieuwe beurs worden vastgesteld. In een horizonbepaling wordt vastgelegd dat zo spoedig mogelijk na vaststelling van die AMvB een wetsvoorstel wordt ingediend om te zorgen dat die AMvB overbodig wordt.

Het belangrijkste vernieuwende element van deze initiatiefwet is dat het expliciet de mogelijkheid schept voor een kabinet om, eenmalig, via een Algemene Maatregel van Bestuur een vorm van basisbeurs te kunnen invoeren zonder dat daar een uitgebreide wetsbehandeling voor nodig is. De wettelijke context wordt gevormd door dit initiatiefvoorstel.

De AMvB regelt in ieder geval de volgende zaken:

1 De datum vanaf wanneer de AMvB en de in deze initiatiefwet opgenomen wetgeving ingaat;

2 De hoogte van het normbudget voor de kosten van levensonderhoud in het hoger onderwijs;

3 De basisdeel in de inkomensafhankelijke beurs (dit kan in theorie ook 0 zijn);

4 De voorwaarden waaronder het inkomensafhankelijke deel van de beurs wordt vastgesteld; specifiek de vrije voet, het maximumbedrag en het kortingspercentage;

5 De voorwaarden waaronder het inkomensafhankelijke deel van de beurs kan worden kwijtgescholden indien geen diploma wordt behaald binnen de diplomatermijn;

6 Of de invoering van het nieuwe stelsel cohortsgewijs of generiek zal plaatsvinden;

7 De keuze om in het stelsel wel of niet een onderscheid te maken tussen uitwonendeen thuiswonende studenten;

8 Of en hoe het terugbetalingsregime aangepast moet worden aan de nieuwe inkomensafhankelijke beurs;

9 Dat de beursbedragen en inkomensgrenzen jaarlijks geïndexeerd worden;

10 Welke groepen (oud)-studenten die niet onder het nieuwe stelsel vallen op welke wijze gecompenseerd worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Vervallen
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is op 17 mei 2022 vervallen vanwege het ontbreken van initiatiefnemers.


Kerngegevens

ingediend

14 december 2020

titel

Voorstel van wet van het lid Futselaar tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het mogelijk maken van een bij algemene maatregel van bestuur in te voeren inkomensafhankelijke beurs hoger onderwijs (Wet invoering inkomensafhankelijke beurs ho)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten