Dinsdag 19 januari 2021, commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 15 januari jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.35.403 EK, L

Brief van de minister van Financiën inzake beantwoording toepassing taxonomie Europees herstelfonds; Staat van de Europese Unie 2020

4.Rondvraag


Korte aantekeningen