Nieuws uit de commissies dinsdag 2 maart 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 2 maart 2021 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Geldigheidsduur rijbewijzen, medische keuringen en situatie bij het CBR

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt geleverd door de fracties van PvdA (Karakus), PVV (Bezaan), 50PLUS (Baay-Timmerman) en FVD (Dessing).

EU-actieplan integratie en inclusie

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Stienen), PVV (Van Kesteren) en SGP (Schalk).

Verslag schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake akkoord Europese meerjarenbegroting (2021-2027), Herstelfonds en de rol van de MFK-rechtsstaatverordening

De fractie van de VVD (Van Ballekom) levert - uiterlijk 4 maart 2021 - inbreng voor nader schriftelijk overleg.

Verslag nader schriftelijk overleg met minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Europese dimensie van de Tozo-uitkering in het kader van de vrijheid van vestiging; Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de CDA-fractie (Essers). De commissie, met uitzondering van de leden van de VVD-fractie en de D66-fractie, sluit zich bij deze nadere vragen aan.

Plenair

Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties; Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit voor de wetsvoorstellen 35079 en 35366 en stelt voor om beide wetsvoorstellen gezamenlijk plenair te behandelen op een nog nader te bepalen datum.

Tijdelijke huurkorting

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen, gezamenlijk met het Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten en het wetsvoorstel Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet.

Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen gezamenlijk met het Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten en het wetsvoorstel Tijdelijke huurkorting.

Deskundigenbijeenkomst

Europese migratie- en asielpact

De vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) organiseerde op dinsdag 2 maart 2021 een deskundigenbijeenkomst over het Europese migratie- en asielpact. Dit is een pakket van voorstellen inzake Europees migratie- en asielbeleid dat de Europese Commissie op 23 september 2020 heeft gepubliceerd. Tijdens de bijeenkomst gaven deskundigen een inleiding waarna ruimte was voor gedachtewisseling met de leden van de commissie.

Het videoverslag van de bijeenkomst is terug te zien via: https://www.eerstekamer.nl/url/videoverslag_3

Divers

Stand van zaken inwerkingtreding Omgevingswet

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bespreken de tot nu toe ontvangen informatie over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zij besluiten in april 2021 inbreng te leveren voor (nader) schriftelijk overleg, op het moment dat de kwartaalrapportage maart 2021 over de voortgang van de Omgevingswet en de rapporten inzake het financiële kader ontvangen zijn. De griffie zal bij het lid Janssen (SP) navraag doen of zijn reeds ingeleverde schriftelijke inbreng alsnog verwerkt moet worden voor verzending op kortere termijn.

Variawet hoger onderwijs; Wet taal en toegankelijkheid

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit om de wetsvoorstellen separaat te behandelen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal ambtelijk worden verzocht de vragen over de Variawet in het eerder vastgestelde gezamenlijke voorlopig verslag van beide wetsvoorstellen te beantwoorden via een separate memorie van antwoord.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden.