Stemming moties Stikstofreductie en natuurverbeteringVerslag van de vergadering van 9 maart 2021 (2020/2021 nr. 28)

Aanvang: 14.04 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Stikstofreductie en natuurverbetering

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering),

te weten:

  • de gewijzigde motie-Faber-van de Klashorst c.s. over het niet stemmen over het wetsvoorstel tot de onderbouwing van de totstandkoming van de SDF-rapportages is verstrekt (35600, letter T, was letter M);
  • de gewijzigde motie-Faber-van de Klashorst c.s. over het openbaar maken van SDF-rapportages met bijbehorende motivatie (35600, letter S, was letter L).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. De Kamer heeft reeds ingestemd met het verzoek om voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel twee moties van mevrouw Faber-Van de Klashorst in stemming te brengen. We stemmen dan als eerste over de motie 35600, letter S, de gewijzigde motie van het lid Faber-Van de Klashorst c.s. over de onderbouwing van de totstandkoming van de Standard Data Forms.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Nicolaï namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. Zal ik ook meteen de stemverklaring voor de volgende motie meenemen?

De voorzitter:

Uitstekend idee.

De heer Nicolaï (PvdD):

Het gaat over de motie met letter S. Wij vinden dat als fractie op zichzelf een sympathieke motie. Wij zijn altijd voor openheid en transparantie. Maar we zijn heel blij dat de minister de toezegging gedaan heeft om nog eens nader te informeren naar de gegevens waar de indiener het over gehad heeft. Wat dat betreft is de motie voor ons dan overbodig geworden.

De motie met letter T acht onze fractie ook overbodig. Want om te stemmen over de regelingen die nu tot stand komen — niet over de uitvoering van de regelingen — zijn die gegevens naar ons oordeel niet nodig.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nicolaï. Wenst een van de overige leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Faber-van de Klashorst c.s. (35600, letter S, was letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Nanninga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens stemmen we over de motie 35600, letter T, de gewijzigde motie van het lid Faber-Van de Klashorst c.s. over het niet stemmen over het wetsvoorstel tot de onderbouwing van de totstandkoming van de Standard Data Forms is verstrekt.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Faber-van de Klashorst c.s. (35600, letter T, was letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Otten, de PVV en Fractie-Nanninga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD, de ChristenUnie en FVD ertegen, zodat zij is verworpen.