Stemming Stikstofreductie en natuurverbeteringVerslag van de vergadering van 9 maart 2021 (2020/2021 nr. 28)

Aanvang: 14.06 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Stikstofreductie en natuurverbetering

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (35600).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over het wetsvoorstel 35600, Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Otten namens de Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Deze wet is een 6 miljard euro kostende variant op het vorige stikstoffiasco. Het kabinet pakt volgens onze fractie het onderliggende structurele probleem niet aan, namelijk een rationalisering van de veel te veel kleine postzegel-Natura 2000-gebieden tot minder en meer robuuste gebieden. De provincies worden met deze wet opgezadeld met een zeer complexe, onuitvoerbare kaderwet die veel rechtsonzekerheid oplevert voor landbouw, ondernemers en woningbouw. Het kabinet zoekt wederom zijn toevlucht in hypercomplexe, ingewikkelde, bijna onuitvoerbare oplossingen in plaats van te kiezen voor de structurele oplossing. Daarom zal onze fractie tegen deze wet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Dan de heer Dessing namens de fractie van Forum voor Democratie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dessing (FVD):

Voorzitter, dank u wel. De Wet stikstofreductie en natuurverbetering is een compromiswet. Normaliter bevat een compromis goede en slechte kanten, maar deze wet kent twee slechte kanten. Aan de ene kant is er slechts ruimte voor een beetje bouwen en aan de andere kant staan een boel beperkingen voor het boerenbedrijf. FVD wil meer bouwen en steunt de agrarische sector. FVD zal daarom tegen deze wet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dessing. Dan is het woord aan de heer Janssen namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen (SP):

Voorzitter. Dit was niet de wet van de SP. Wel is er door de amenderingen, ook van de SP, en door de toezeggingen van de minister in het debat een betere wet gekomen. Dat is ook hard nodig, want er moeten huizen gebouwd gaan worden. Ook moeten de boeren weer aan de slag kunnen en moet de teloorgang van de natuur worden gestopt en moet die natuur met spoed verder verbeterd worden. Maar bij deze wet gaat of staat alles bij de uitvoering: geen getreuzel, geen gedraal en de systematiek volgen die nu is vastgelegd. De doelen en de tijdstippen liggen vast in de wet. Als doelen niet of niet tijdig gehaald worden, komen er onverwijld meer maatregelen. Het komt nu aan op doen!

De SP heeft er vertrouwen in dat deze wet met een goede uitvoering ook juridisch houdbaar zal blijken. Tegen iedereen die denkt de vastgelegde doelen, ook die in 2035 voor natuur, te kunnen frustreren of blokkeren, wil ik zeggen dat dit afbreuk zal doen aan de juridische houdbaarheid van de hele wet en dat dit spelen met vuur is.

Alles afwegend zal de SP vóór deze wet stemmen, zodat het land weer van het slot kan.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. Dan is het woord aan de heer Schalk namens de SGP voor zijn stemverklaring.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk (SGP):

Dank u wel, voorzitter. De fractie van de SGP heeft grote zorgen over de hoge omgevingswaarden die in de wet zijn opgenomen, met name die voor 2035 met ingrijpende gevolgen voor onder meer de agrarische sector en het verdienmodel voor boeren. Mijn fractie heeft nadrukkelijk de toezegging van de minister gekregen dat de regering binnen vier jaar een inschatting zal maken van de technische, financiële en sociaal-economische consequenties van het doel voor 2035, en daar zullen we de regering vervolgens aan houden. De SGP vindt vervolgens de legalisering van de PAS-knelgevallen van groot belang. Deze wet biedt meer rechtszekerheid aan duizenden boeren die te goeder trouw hebben gehandeld. Verder wordt er gewerkt aan een landbouwakkoord om samen met onder meer de agrarische sector maatregelen uit te werken en het verdienmodel hiervoor vorm te geven.

Alles afwegend, zal de SGP de daarom vóór deze wet stemmen. Laat dit echter niet het einde van de discussie zijn. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Wenst een van de overige leden nog een stemverklaring af te leggen? De heer Van Rooijen namens 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Dit wetsvoorstel is met de amendering in de Tweede Kamer verbeterd: de juridische houdbaarheid is verstevigd; we hebben meer vertrouwen gekregen in de uitvoering. Voor ons weegt, alles afwegende, het zwaarst dat we moeten bouwen aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, en dat houdt in: het bouwen van woningen. En we blijven bouwen aan de toekomst van de natuur. Alles afwegende, zullen wij vóór het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Dat waren de stemverklaringen.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, de SP, 50PLUS, de OSF, D66 en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Otten, GroenLinks, de PvdA, de PvdD, de PVV, FVD en Fractie-Nanninga ertegen, zodat het is aangenomen.