Dinsdag 6 april 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35394, A

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel Breed Offensief; Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen

Bespreking brief voortgang behandeling wetsvoorstel Breed Offensief

3.
35074, V

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen; Wet arbeidsmarkt in balans

Bespreking brief hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

4.
32716, A

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid inzake de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA); Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Bespreking afschrift van de brief ‘WIA aanbevelingen Stichting van de Arbeid’

5.
T03065 / 35542, J

Toezegging Doorgeleiden vragen over TVL naar bewindspersonen EZK (35.542); Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat met de beantwoording van vragen over seizoenondernemers in de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL); Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

Bespreking brief met antwoorden op vragen over seizoenondernemers in de TVL

6.
COM(2021)50 - Groenboek over de vergrijzing: Bevorderen van intergenerationele solidariteit en verantwoordelijkheid

Brief van 12 maart 2021 met de kabinetsappreciatie groenboek vergrijzing

Inbreng voor schriftelijk overleg

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen