35.394

Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen



Dit voorstel wijzigt de Participatiewet en enkele andere wetten en bevat de uitwerking van het bij brief van 7 september 2018 (EK 34.775, AK) door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigde breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen en te houden. In deze brief heeft de staatssecretaris aangegeven dat het kabinet afziet van het oorspronkelijke voornemen dat was opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IIIPDF-document om loondispensatie in te voeren in de Participatiewet.

Bij brief van 20 november 2018 (EK 34.352, B) heeft de staatssecretaris voorstellen uitgewerkt om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De volgende voorstellen vergen deze wetswijzigingen:

 • – 
  vereenvoudiging loonkostensubsidie;
 • – 
  expliciete aanvraagmogelijkheid ondersteuning op maat (bijv. jobcoach), harmonisering instrumenten;
 • – 
  wegnemen administratieve knelpunten no-riskpolis/ziekmelding;
 • – 
  vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie;
 • – 
  een uitzondering op de vierwekenzoektermijn voor een specifieke groep jongeren met beperkingen en de bevoegdheid voor gemeenten om andere jongeren als dat nodig is tijdens de vier weken zoektermijn ondersteuning te bieden;
 • – 
  verbeteringen doorvoeren in het instrument individuele studietoeslag.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 10 en 24 november 2020 besloten de volgende brieven te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen (35.394) nadat dat wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aanvaard:

 • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 34.352 / 33.981 / 34.578, H) over de evaluaties van de Participatiewet, van de Wet banenafspraak en van beschut werk;
 • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 34.352, I met bijlagen) over de eindevaluatie van de Participatiewet;
 • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 33.981 / 34.352, O met bijlage) over de evaluatie van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
 • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 34.578 / 34.352, D met bijlage) ter aanbieding van (de reactie op) het eindrapport evaluatie beschut werk;
 • de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 33.981 / 34.352, P) met een reactie op het onderzoek voor Cedris over de tellingen van de banenafspraak.

Kerngegevens

ingediend

12 februari 2020

titel

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten